【Loser=廢柴?】改編 Big Bang 嘅 Loser 做廣東歌!

好多人都鍾意話自己「只係聽廣東歌,所以我好本土」

「只係聽韓文歌,因為廣東歌真係好一樣」

其實廣東歌同韓文歌,係咪一定溝唔埋?

plastic guyss 話比我哋知,唔係架!

 

有啲位係好想令人問佢哋邊間教會嘅……

不過譯得咁傳神都值得比啲獎聲啦~!